TERMENI și CONDIȚII

aplicabil tuturor membrilor Vertigo Dance School

1. Tipuri de ABONAMENTE și VALABILITATE
1.1. 1 ședință grup
1.2. Abonament 4 ședințe grup
1.3. Abonament 8 ședințe grup
1.4. Abonament 12 ședințe grup
1.5. Abonament 16 ședințe grup
1.6. 1 ședință privată
1.7. Pachet 4 ședințe private
1.8. Pachet 8 ședințe private
1.9. Pachet 12 ședințe private
1.10. Pachet 16 ședințe private
1.11. Abonamentele si pachetele sunt valabile 35 zile calendaristice de la achitarea acestora. După expirarea celor 35 zile însumate, orice solicitare asupra ședințelor neefectuate nu se va lua in considerare.

2. SISTEMUL DE PLATĂ
2.1. Prețul întreg al unui abonament, pachet sau ședință se achită în avans
2.2. Cotizatiile sunt nerambursabile. După achitarea unui abonament de lecții private sau de grup, cotizatia nu va putea fi restituita.

3. DURATA ȘEDINȚELOR
3.1. Ședința de grup are o durată de 55 minute sau 90 minute in functie de tipul grupului.
3.2. Ședința de grup kinder are o durată de 45 minute
3.3. Ședința privată are o durată de 45 minute
3.4. Pentru folosirea integrală a orei este recomandat să vă prezentați cu cel puțin 10 minute înainte de începerea cursului
3.5. Ziua și ora unei ședințe private se stabilește cu instructorul dumneavoastră în funcție de disponibilitatea voastră, a instructorului si a sălii

4. REPORTAREA ȘI ANULAREA ȘEDINȚELOR
4.1. Dacă o clasă de grup este anulat din motive ce țin de scoala de dans, ședința va fi reportată respectând zilele de curs
4.2. Se poate recupera o ședință de grup pierdută la orice altă clasă sau stil de dans, încadrându-se în cele 35 de zile de valabilitate
4.3. Anularea ședințelor private se poate face cu maximum 24h înainte de ora deja stabilită.

5. PARTICIPAREA LA CURSURI
5.1. Este interzis accesul pe parchet fără încălțăminte de schimb.
5.2. Vă recomandăm ca pentru orice curs de grup sau ședință particulară să folosiți o ținută casual care să vă permită mișcări ample ale brațelor și picioarelor
5.3. Nu este recomandată purtarea bijuteriilor
5.4. Prin semnarea cererii de membru și plătirea cotizației vă asumați pe propria răspundere că sunteți clinic sănătos și apt pentru efort fizic

6. DATE PERSONALE
6.1. Datele personale introduse voluntar de dumneavoastră online, sau în format fizic, vor fi folosite de către echipa Vertigo Dance pentru întreținerea relațiilor cu clienții în scopuri informaționale
6.2. Cursantul permite organizatorului să folosească în scopuri de promovare pe canalele oficiale ale Vertigo Dance School (Facebook, Youtube, Instagram etc) fotografii și înregistrări video din timpul cursurilor și al spectacolelor; în cazul în care nu este de acord, cursantul trebuie să înștiințeze organizatorul în scris asupra acestui fapt

Terms and conditions

applicable to all Vertigo Dance School members>

1. Types of SUBSCRIPTIONS and VALIDITY
1.1. 1 group session
1.2. Subscription for 4 group sessions
1.3. Subscription for 8 group sessions
1.4. Subscription for 12 group sessions
1.5. Subscription 16 group sessions
1.6. 1 private session
1.7. Package 4 private sessions
1.8. Package 8 private sessions
1.9. Package 12 private sessions
1.10. Package 16 private sessions
1.11. Subscriptions and packages are valid for 35 calendar days from their payment. After the expiry of the total of 35 days, any request for unfulfilled sessions will not be taken into account.

2. PAYMENT SYSTEM
2.1. The full price of a subscription, package or session is paid in advance
2.2. Contributions are non-refundable. After paying a subscription for private or group lessons, the fee will not be refunded.

3. DURATION OF MEETINGS
3.1. The group session lasts 55 minutes or 90 minutes depending on the type of group.
3.2. Kinder group session lasts 45 minutes
3.3. The private session lasts 45 minutes
3.4. For the full use of the class, it is recommended to show up with at least 10 minutes before the class starts
3.5. The day and time of a private session is set with your instructor based on your, the instructor's and the room's availability

4. POSTPONEMENT AND CANCELLATION OF MEETINGS
4.1. If a group class is canceled for reasons related to the dance school, the session will be rescheduled respecting the course days
4.2. A missed group session in any other class or dance style can be made up within the 35 days of validity
4.3. Private sessions can be canceled up to 24 hours before the scheduled time.

5. PARTICIPATION IN COURSES
5.1. Access to the parquet without a change of shoes is prohibited.
5.2. We recommend that for any group class or private session you wear casual clothing that allows for ample arm and leg movement
5.3. Jewelry is not recommended
5.4. By signing the membership application and paying the membership fee you undertake on your own responsibility that you are clinically healthy and fit for physical exertion

6. PERSONAL DATA
6.1. The personal data voluntarily entered by you online, or in physical format, will be used by the Vertigo Dance team to maintain customer relations for informational purposes
6.2. The student allows the organizer to use for promotion purposes on the official channels of Vertigo Dance School (Facebook, Youtube, Instagram, etc.) photos and video recordings during classes and performances; if he does not agree, the student must notify the organizer in writing of this fact
CONTACT
0732 149 113
contact@vertigodance.com
@vertigodanceschool